Разплащания

Откриване на разплащателни сметки и специални сметки, извършване на парични преводи, издаване и получаване на банкова гаранция, документарен акредитив и документарно инкасо.

Сметки

Преводи

Документарни операции

Банкови гаранции

Издаване и получаване на банкови гаранции за участие в търг, авансово плащане, изпълнение по сключени договори и други задължения.

Виж повече

Акредитиви

Документарният акредитив е един от най-сигурните инструменти за разплащане в международната търговия при внос и износ на стоки.

Виж повече

Документарни инкаса

Обработване на финансови или търговски документи в съответствие с получените инструкции от банката на износителя и предаването им срещу заплащане или акцепт.

Виж повече