Банкови гаранции

Банковата гаранция представлява неотменяем и безусловен ангажимент, по силата на който банката се задължава да изплати на посоченото в нея лице (бенефициент) определена сума или част от нея в рамките на определен срок от време, в случай че настъпи гаранционно събитие, дефинирано в условията на конкретната гаранция.

Предимства и условия

Неотменяем банков ангажимент за плащане

Ясни условия и срокове

Срок за получаване на плащане