Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Фондът защитава средствата на вложителите в банките, както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. ФГВБ гарантира спестяванията на вложителите в Токуда Банк АД до размера, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки, който към настояща дата е общо за главница и лихва по всички сметки на едно лице в банката е 196 000 лева.

При събирането влоговете в чуждестранна валута участват с левовата си равностойност, определена по курса на Българската народна банка към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките /ЗГВБ/.

Изплащането на суми от Фонда за гарантиране на влоговете в банките започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаването на акт по чл.20, ал.1 от ЗГВБ, чрез определени от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките една или повече търговски банки.