Услуги и документи към Агенция по вписванията

Токуда Банк АД приема платежни нареждания за държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията.

Токуда Банк АД извършва плащания на държавните такси по услугите, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията по следните банкови сметки:

 • Регистър БУЛСТАТ и РИОС
  Транзитна сметка, обслужваща регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите:
  BG52 CREX 9260 3114 5495 01
 • Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
  Транзитна сметка, обслужваща Търговски регистър и регистър на Юридически лица с нестопанска цел:
  BG36 CREX 9260 3114 5494 01
 • Имотен регистър
  Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър:
  BG21 CREX 9260 3114 5487 01
 • Агенция по вписванията
  Набирателна сметка, обслужваща Агенция по вписванията:
  BG39 CREX 9260 3314 5487 00
 • Централен регистър на особените залози
  Транзитна сметка, обслужваща ЦРОЗ:
  BG58CREX92603169305602