Уведомление за промени в Общите условия за издаване и ползване на карти

  • 04.01.2022
  • в сила от 04.01.2022
  • Общи условия

Уведомление за промени в Общите условия за издаване и ползване на карти

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че „ТОКУДА БАНК“ АД прие изменения в Общите условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни услуги и технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в Интернет.

Измененията в Общите условия ще влязат в сила считано от 01.03.2022 г.. 

Пълният текст на актуализираните Общи условия на „Токуда Банк“ АД за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти, приложими към Рамков договор за предоставяне платежни услуги на физически лица и към Договор за издаване и обслужване на кредитна карта, можете да откриете по-долу, както и в банковите салони на „ТОКУДА БАНК“ АД. 

За настоящите клиенти на Банката – физически лица, ползващи банкови карти, това изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от ЗПУПС. В случай, че не приемате измененията в Общите условия, имате право да заявите писмено желанието си за прекратяване на договора, преди датата на влизане в сила на тези актуализирани Общи условия, без да дължите обезщетение или неустойка. 
„ТОКУДА БАНК“ АД ще счита, че клиентът е приел актуализираните Общи условия, ако не я е уведомил писмено за обратното преди 01.03.2022 г.. 

„ТОКУДА БАНК“ АД