Промени в Общите условия за предоставяне на платежни услуги и интернет баниране

  • 20.11.2018
  • в сила от 19.01.2019
  • Общи условия

Промени в Общите условия за предоставяне на платежни услуги и интернет баниране

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Токуда Банк АД въвежда промени в:

  • Общите условия за предоставяне на платежни услуги
  • Общи условия за Интернет банкиране на Токуда Банк АД

Общите условия ще влязат в сила, считано от 06.09.2018г.

Промените са продиктувани от приетия нов Закон за платежните услуги и платежните системи (Обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г.)( ЗПУПС)  и новата Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти ( Обн.,  ДВ, бр. 37 от 04.05. 2018 г.).

С пълния текст на актуализираните общи условия, приложими към рамковите договорите за предоставяне на платежни услуги, можете да се запознаете тук, както и в банковите салони на ТОКУДА БАНК АД.  

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление, в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от ЗПУПС.

В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от договора, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промените. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 06.09.2018 г.