Уведомление за промяна на плащанията от/към бюджета

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.10.2023 год. ще настъпят промени в структурата, формата и съдържанието на платежните документи на преводите от/към сметки на бюджетни организации, които се отнасят за всички банки и доставчици на платежни услуги в страната, в съответствие с указанията на Министерство на финансите и Българска Народна Банка.

Промените, които ще настъпят след 01.10.2023 год., са следните:

1. Банкови сметки на Национална агенция по приходите ще се обслужват от Българска Народна Банка - необходимо е да се информирате за новите номера на сметки на Национална Агенция по приходите, към които се заплащат съответните задължения.

2. Въвеждат се нови образци на платежни документи за извършване на преводи от/към сметки на бюджетни организации (НАП, митници, общини, съдилища и други).

В новите образци отпадат следните реквизити:

 • Вид на документа
 • Номер на документа
 • Дата на документ
 • Дата за начало на период
 • Дата за край на период
 • Код за вид плащане – към сметка на наредителя.

При иницииране на искане за плащане през СЕБРА отпадат следните реквизити: /отнася се само за бюджетни разпоредители/

 • Параграф/Вид задължение
 • Месец и година – начало на периода
 • Месец и година – край на периода
 • Вид документ
 • Номер на документ
 • Дата на документ

Запазва се възможността за подаване на реквизит „Код за вид плащане” към получател, но само към сметки с идентификатор „84” в 13-та и 14-та позиция на IBAN сметката на получателя.

При преводи към сметки на бюджетни организации с IBAN с идентификатор „8” в 13-та позиция от сметката се запазва изискването за задължително попълване на верен един от следните идентификатори: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“.

При преводи към сметки на Агенция по вписванията е препоръчително да се попълва „Вид и номер на документа, по който се плаща“ и „Дата на документа“ в основанието на превода.

3. Максималният размер на сумата за извършване на превод през платежната система БИСЕРА6 се променя от 99 999.99 лв. на 999 999 999.99 лв.

Считано от 01.10.2023 год., банката ще изпълнява преводи през платежната система РИНГС само при изрично искане от страна на клиент. Преводи през платежната система БИСЕРА6 над 99 999.99 лв. ще се таксуват съгласно действаща тарифа на Банка.

4. Отпада възможността за нареждане на многоредово платежно нареждане за плащане от/към сметки на бюджетни организации.

5. Банката приема и изпълнява в рамките на същия ден нареждания за междубанкови плащания към бюджета чрез системата БИСЕРА6, получени в Банката:

 • до 16:30 часа, ако са получени в офис на Банката
 • до 17:00 часа, ако са изпратени към Банката чрез системата на „Интернет банкирането“ 

При въпроси и необходимост от съдействие, можете да се свържете с нас на тел. 02/403 79 45 или на имейл адрес Payments@tcebank.com.

С уважение,

ТОКУДА БАНК АД