Уведомление за прекратяване използването на USD LIBOR в нови договори

Финанси

Уважаеми клиенти,

Британският финансов регулатор (Financial Conduct Authority, FCA) официално обяви предстоящото прекратяване на изчислението на LIBOR след 31 декември 2021 г., както следва:

  •  незабавно след 31 декември 2021 г. за всички LIBOR фиксинги за валутите GBP, EUR, CHF и JPY, както и в USD за срочностите 1-седмица и 2-месеца, и
  •  незабавно след 30 юни 2023 г. за всички останали срочности в USD.  

В тази връзка финансови и нефинансови дружества, които използват LIBOR като референтен лихвен процент в своите договори, следва да преустановят използването му в нови договори, възможно най-скоро и не по-късно от 31 декември 2021 г., с цел ограничаване на потенциалните рискове, произтичащи от очакваното прекратяване на действието на LIBOR.

Токуда Банк АД има разработен „План за действие при съществена промяна или преустановяване на бенчмаркове, използвани във финансовите договори съгласно изискванията на чл. 28, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011“ (План за действие), който прилага последователно във връзка с прекратяването на LIBOR. 

Управителният съвет на Банката одобри прекратяване използването на референтния лихвен процент USD LIBOR в нови договори, считано от 15 септември 2021г..

В изпълнение на Плана за действие, в Банката е създадена специална работна група, която следи препоръките на официалните органи и чиято цел е да осигури съответствие с Европейския регламент за бенчмарковете (Регламент (ЕС) 2016/1011 / BMR), да ръководи прехода на LIBOR към алтернативен референтен лихвен процент (ARR). 

Алтернативните референтни лихвени проценти (ARRs) са овърнайт почти безрискови референтни проценти, които са установени като алтернативни бенчмаркове за съществуващи основни предлагани междубанкови проценти (IBORs). Тези проценти са стабилни и са фиксирани на активни, ликвидни основни пазари.

Официално препоръчаният алтернативен референтен лихвен процент за LIBOR USD е SOFR, обезпечен овърнайт лихвен процент при финансиране. На този етап Токуда Банк идентифицира като подходящи заместители на USD LIBOR индекси, базирани на SOFR (Secured Overnight Financing Rate), но бъдещото им приложение ще бъде обект на допълнителни анализи, одобрения и методологии. 

Токуда Банк ще продължи да информира своевременно клиентите си за развитието на прехода от USD LIBOR към алтернативен референтен лихвен процент и избор на подходящ заместител. 

 

ТОКУДА БАНК АД