Токуда Банк показа стабилност и добра капиталова позиция при проведения от БНБ преглед на активите

Финанси Сигурност

Токуда Банк АД има достатъчно капиталови резерви за покритие на вероятни загуби в условията на базовия сценарий за бъдещо икономическо развитие на страната с тригодишен хоризонт. При този сценарий капиталовата база на банката ще е 18,8%. Това показаха резултатите от проведения от Българска народна банка „Преглед на качеството на активите и стрес тест на банките в България“.

Банката показа възможност за покриване на капиталови изисквания и при утежнения сценарий за икономическата среда през следващите две години. В този сценарий едва в третата година банковата институция би имала необходимост от капиталова подкрепа, която мажоритарният акционер на банката Токушукай Инкорпорейтид Япония има непосредствена готовност да окаже.

Процесът по оценка на активите се проведе на няколко етапа:

  1. Преглед на политики, процеси и счетоводна политика. Оценката констатира съответствие на същите с приложимата международна и национална регулаторна рамка.
  2. Сегментация и оценка на кредитния портфейл на банката. Проверката показва, че приложимата в банката методология е в синхрон с добрите банкови практики.
  3. Оценка на селектирани кредитни експозиции и проверка и преоценка на придобити активи-обезпечения по кредитни сделки. Проверката обхвана приблизително 80% от кредитния портфейл на банката. Определената допълнителна обезценка на минимален брой експозиции се основава на по-консервативните регулаторни изисквания на методиката за оценка на активите и не се дължи на пропуски при изготвянето на финансови отчети или прилагането на счетоводни принципи. Определената от AQR допълнителна обезценка на кредитите и придобитите активи е в размер на приблизително 1,3% от общата им балансова стойност.
  4. Оценка на Финансовите активи, държани за продажба. Проверката констатира, че политиките и процедурите на банката по отношение на този клас активи не се отклонява от добрите банкови практики и приложимата счетоводна рамка и не е необходима допълнителна обезценка по тях.

Като резултат от проверката на активите на банката и след отчитане на допусканията, заложени в нея, коефициентът на капиталова адекватност намалява с 1 пункт от 20,79% на 19,8% при нормативно изискване от 8%. Този резултат отразява добрата капиталова позиция на Токуда Банк АД. Минималната корекция на съотношението на капиталова адекватност потвърждава стабилността на институцията, качеството на системите и процесите и адекватното управление на риска в банката.

Независимо от безспорната капиталова подкрепа на мажоритарния акционер ръководството на банката ще приложи следните мерки за осигуряване устойчивост на активите на банката:

  1. Диверсификация и ръст на кредитния портфейл с цел намаляване на проблемни активи от минали периоди и редуциране на влиянието на големи експозиции върху баланса на банката.
  2. Навременно разрешаване на проблемни експозиции, включително и чрез продажба на активи, придобити в процеса на събиране на проблемни вземания.
  3. Непрестанно подобряване на процесите и внедряване на най-добрите стандарти за индустрията при отпускане и мониторинг на кредитни сделки.
  4. Подобряване на процесите по оценка на риска по кредитни сделки с цел оптимизиране на съотношението риск/възвращаемост.
  5. Усъвършенстване на управленските информационни системи.

Официалното прессъобщение на БНБ.