Преустановяване на изпълнение на дейности, свързани със справочен индекс СОФИБОР

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

Във връзка с решението на Управителния съвет на Българска народна банка (БНБ) считано от 01.07.2018 г. БНБ да преустанови изпълнението на дейностите, свързани с изчисляване и публикуване на справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР, Ви уведомяваме, че на основание чл.58, ал.5 от Закона за кредитните институции, чл.33а, ал.5 от Закона за потребителския кредит и чл.25, ал.6 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители ТОКУДА БАНК АД прилага План за действия при съществена промяна или прекратяване изготвянето на използваните от ТОКУДА БАНК АД бенчмарк индекси, изготвен съгласно чл.28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011.

В тази връзка и на основание чл.58, ал.4 във връзка с ал.6 от Закона за кредитните институции, чл.14, ал.3 във връзка с чл.33а, ал.6 от Закона за потребителския кредит и чл.25, ал.7 във връзка с чл.28, ал.4 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Ви уведомяваме, че Управителният съвет на ТОКУДА БАНК АД прие решение справочният индекс СОФИБОР (референтният лихвен процент, използван до момента от ТОКУДА БАНК АД като основа за изчисляване на променливия лихвен процент, приложим към договори за кредити в лева /BGN/ и към други финансови договори в лева /BGN/) да бъде заменен от основния лихвен процент /ОЛП/, считано от 01.07.2018 г..

Основният лихвен процент се обявява на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg на основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка.

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция „реален брой изминали дни/360“. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

ТОКУДА БАНК АД уведомява своите настоящи клиенти, че са предприети нужните технически и организационни мерки за изпълнение на законовите изисквания, така че към момента на прилагането на горепосочения План новият лихвен процент по сключените до 01.07.2018 г. договори за кредити в лева /BGN/ и други финансови договори в лева /BGN/ да не бъде по-висок от размера на лихвения процент преди този момент.