Промени в банковите сметки на НАП и нови кодове за вид плащане

Продукти и услуги

В съответствие с разпоредбите, дадени със съвместно писмо на Българска народна банка и Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за нови банкови сметки на Националната агенция по приходите (НАП) за адмнистрираните от агенцията приходи за централния бюджет, Националния осигурителен институт(НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и приложимите кодове за вид плащане, които ще се прилагат от 01.03.2014 г., ви уведомяваме, че:

На 28.02.2014 г. в 11.00 часа ТОКУДА БАНК АД ще преустанови приемането за обработка на нареждания за преводи към досегашните сметки на ТД на НАП (подлежащи на закриване) с код за вид плащане 11 11 11;

Считано от 01.03.2014 г. влизат в сила нови банкови сметки на Националната агенция по приходите (НАП) за адмнистрираните от агенцията приходи за централния бюджет, Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Считано от 01.03.2014 г. влизат в сила и нови кодове за вид плащане, както следва:
Код за вид плащане 11 00 00 – Републикански бюджет;
Код за вид плащане 55 11 11 - Приходи за социално осигурителните фондове към НОИ;
Код за вид плащане 56 11 11 – Приходи за НЗОК

Считано от 01.03.2014 г. ТОКУДА БАНК АД ще приема за обработка платежни нареждания само по новите сметки и кодове за вид плащане.