Оповестяване за първо тримесечие на 2023 г. по отношение на Регл(ЕС)2017/575 и Регл(ЕС)2017/576

Финанси

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 за първо тримесечие на 2023 г. относно сделки с финансови инструменти.

Отчет: 2023 година
Отчетен период: 01.01.2023 – 31.03.2023 г. 

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 30 юни 2023 г. информация свързана с изискванията на посочените регламенти.
Повече информация в Сделки с финансови инструменти.