Дебитна карта Маестро за пенсионери с овърдрафт

Продукти и услуги

Имаме решение

Продуктът Дебитна карта Маестро за пенсионери с атрактивно олихвяване и овърдрафт  „Трета възможност“ е предназначен за клиенти физически лица-пенсионери за получаване на пенсия по картова сметка с банкова дебитна карта Маестро с овърдрафт в размер на една месечна пожизнена пенсия, но не повече от фиксирания таван на пенсиите.

Условия за издаване

Пълнолетно дееспособно българско физическо лице, получаващо пожизнена пенсия:

  • лична пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • безсрочна пенсия за инвалидност;
  • лична пенсия за особени заслуги.

Такси и комисиони

  • За откриване на картова сметка – без такса;
  • Месечна такса за поддръжка на банкова карта към картовата сметка – 0,50 BGN;
  • Неснижаем остатък по картовата сметка –  5,00 BGN;
  • За теглене на суми от АТМ, собственост на Банката – без такса;
  • За първоначално проучване за овърдрафт - 3,00 BGN;
  • За предоговаряне, включително автоматично подновяване на овърдрафта - 1,00 BGN за всяко предоговаряне/подновяване;
  • За ангажимент - не се събира;

Лихвени проценти

По картовата сметка се начисляват лихвени проценти по следната скала:

Размер Лихвен процент
до 1 200 BGN 1,40%
от 1 200,01 до 2000 BGN 1,00%
над  2 000,01 BGN 0,40%

И това не е всичко

Безплатно активиране на Пакет за автоматично плащане на битови сметки – без такси за регистрация и годишна поддръжка.