Пенсионно осигуряване

Токуда Банк предлага пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОК „Доверие“.

Услуги

Токуда Банк АД предлага във всички свои офиси пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОК „Доверие“ АД, която включва – допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване в управляваните от компанията Универсален, Професионален и Доброволен фонд „Доверие“.

Токуда Банк АД предоставя възможност на всички физически лица /български граждани/, избрали да прехвърлят натрупаните по индивидуалната си партида средства в универсален (УПФ), професионален (ППФ) и доброволен (ДПФ) фонд, управляван от друго дружество, съответно в УПФ, ППФ и/или ДПФ „Доверие“.

 

На осигуряване в универсален пенсионен фонд подлежат всички работещи:

  • По трудови или служебни правоотношения
  • По граждански договор
  • Самоосигуряващи се лица, родени след 31.12.1959 г.

Изборът на универсален фонд е личен, като всяко осигурено лице може да го промени след изтичане на една година от сключването на първия осигурителен договор, от служебното му разпределение или от последното прехвърляне.

Целта на осигуряването в пенсионен фонд, работещ на капиталов принцип е да повиши доходите и съответно стандарта на живот на гражданите след пенсиониране, чрез съчетаване на пенсии от различни източници.

Очаква се, сумата от трите вида пенсии – от държавното обществено осигуряване, универсален и доброволен пенсионен фонд, да осигури заместващ доход от пенсии в размер на 70 - 75% от последното възнаграждение преди пенсиониране.

Предимства

Прехвърлянето отговаря на условията за информационна сигурност и защита на личните данни на осигурените лица.

Сигурност

Процесът по прехвърляне е бърз и изцяло дигитализиран.

Бързина

Подписването на всички необходими документи се осъществява в офисите на Банката, с електронен подпис, който е безплатен за клиента.

Удобство

За ПОК "Доверие"

ПОК „Доверие“ АД е първата в България частна компания с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, регистрирана през 1994 г. Дружеството е част от VIENNA INSURANCE GROUP. Има лиценз №1 за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване и е десеткратен носител на приз за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“.

По данни на Комисията за финансов надзор, към края на първото полугодие на 2023 г. във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“,  се осигуряват 1 252 069 лица, а управляваните от компанията нетни активи надхвърлят 5,2 милиарда лева.

  • Прозрачност

На сайта на компанията, в раздел „Инвестиции“, осигурените лица имат възможност да получат подробна информация за инвестициите на фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“, показана в интерактивна карта. Също така, могат да проверят при какви нива на риск е постигната реализираната, както от ПОК „Доверие“, така и от другите дружества, доходност от инвестиции на управляваните фондове и да се запознаят със стойностите на един дял на всички фондове на пазара. 

  • Информираност

Всеки клиент на ПОК „Доверие“ има осигурен онлайн достъп, с персонална парола или квалифициран електронен подпис, до информация за неговата индивидуална партида, на сайта на компанията, в информационния портал за клиенти „Моето Доверие“.

  • По-ниски такси за управление 

ПОК „Доверие“ насърчава дългосрочното спестяване, като за всички осигурени лица в универсален фонд, за които в индивидуалната им партида са постъпили вноски за над 120 месеца, таксата от всяка вноска се намалява от 3.75% на 3.60% . При определянето на броя на месеците, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и тези прехвърлени от универсални пенсионни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от НАП за преведените във фонда, от който са прехвърлени средствата, осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят.

Повече информация за компанията, можете да получите на сайта на ПОК „Доверие“ – www.poc-doverie.bg

Как да прехвърлите Вашата партида

Можете да заявите Вашето желание за прехвърляне на съществуваща партида в  Универсален пенсионен фонд или желание за сключване на нов договор за Доброволен пенсионен фонд в най-близкия офис на Токуда Банк в страната.