Уведомление във връзка с изискването на чл. 73т, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползването на платежни сметки за основни операции

 • 17.01.2017
 • в сила от 01.02.2017
 • Тарифа

Уведомление във връзка с изискването на чл. 73т, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползването на платежни сметки за основни операции

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.02.2017 г., ТОКУДА БАНК АД започва предлагането банкови услуги, свързани с откриването и обслужванетона Платежна сметка за основни операции (ПСОО) на пълнолетни дееспособни български/чуждестранни физически лица

Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в български левове, чрез която се предоставят следните услуги:

 1. Откриване, използване и закриване на платежна сметка;
 2. Внасяне на средства по платежна сметка;
 3. Теглене на пари в брой от платежна сметка в рамките на Европейския съюз от гише или терминално устройство АТМ през работното време на Банката или извън него;
 4. Изпълнение на следните платежни операции в рамките на Европейския съюз:
 • Платежни операции, свързани с директни дебити;
 • Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително плащания чрез интернет;
 • Кредитни преводи, когато са налични или чрез системите за интернет банкиране на Токуда Банк АД.

  Допълнително бихме искали да ви информираме и за приемливите такси, които Банката ще събира по платежните сметки за основни операции (Приложение за таксите по ПСОО).

За ваша информация, приемливите такси са по-ниски едновременно от:

 • средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите, предоставяни по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година;
  и
 • най-ниския размер на таксите, които Токуда Банк АД прилага по Тарифа за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

За всички останали услуги, извън Приложението за таксите по ПСОО, наредени от потребителите-титуляри на Платежни сметки за основни операции, Банката прилага действащата към момента на извършването на операцията Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

Банката не налага задължителни допълнителни продажби на други свои продукти и услуги към потребителите на платежни сметки за основни операции.

Токуда Банк АД осигурява възможността да се извършват неограничен брой операции относно услугите, предоставяни по платежна сметка за основни операции, подробно изброени в т.1-4 от настоящото уведомление.

Управлението и извършването на платежни операции от платежната сметка за основни операции може да бъде извършвано, както на място в офиси на Токуда Банк АД, така и чрез предоставяната ситема за интернет банкиране.

Потребителят е необходимо да декларира, че не притежава платежна сметка за основни операции, открита и водена от друга банка на територията на Република България.