Такси по кредити на физически лица

  • 30.12.2016
  • в сила от 21.12.2016
  • Тарифа

Такси по кредити на физически лица

Уважаеми клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че с решение на Управителния съвет на Банката от 21.12.2016 г. бяха одобрени промени в таксите и комисионите за потребители /физически лица/, както следва:

I. В действаща Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които „Токуда Банк “АД прилага в своята дейност:

Раздел VIII. КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Чл.4. Комисиони за ангажимент
Считано от 01.01.2017 г. комисиона за ангажимент по договори за потребителски кредити не се дължи.

ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ - ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Чл.5. Такса за проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на предлаганите обезпечения, платима при подписване на договора за банков кредит /приложима за договори за кредити за недвижими имоти на потребители, сключени след 31.12.2016 г./ - 1% от одобрения размер на кредита

По договори за кредити за недвижими имоти на потребители, сключени до 31.12.2016 г., се дължи и заплаща такса/комисиона за първоначално проучване и изготвяне на становище по представени документи за кандидатстване съгласно договореното между страните.

Чл.8. Комисиони за ангажимент
Считано от 01.01.2017 г. комисиона за ангажимент по договори за кредити за недвижими имоти на потребители не се дължи.

II. В Тарифата за таксите и комисионитена „Токуда Банк „АД за физически лица, която влиза в сила от 01.02.2017 г.:

Раздел V.КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ

Чл.4. Комисиона за ангажимент
Считано от 01.01.2017 г. комисиона за ангажимент по договори за потребителски кредити не се дължи.

ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ

Чл.5. Такса за проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на предлаганите обезпечения, платима при подписване на договора за банков кредит /приложима за договори за кредити за недвижими имоти на потребители, сключени след 31.12.2016 г./ - 1% от одобрения размер на кредита

По договори за кредити за недвижими имоти на потребители, сключени до 31.12.2016 г., се дължи и заплаща такса/комисиона за първоначално проучване и изготвяне на становище по представени документи за кандидатстване съгласно договореното между страните.

Чл.8. Комисиони за ангажимент
Считано от 01.01.2017 г. комисиона за ангажимент по договори за кредити за недвижими имоти на потребители не се дължи.